Публикации
 

Документ | 2016-03
Code of Conduct

 
Концернът

Кодекс на фирмата

Групата Шефлер продължава социалната отговорност на фирмите LuK, INA и FAG и счита това за траен успех на компанията. Фирменият кодекс на Schaeffler Group се основава на новите принципи "Global Compact", "The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility" респ. на стандарта на "Social Accountability International". Тук описаните принципи представляват за нас минимален стандарт. Произхождащите от тези принципи специфични за всяка страна оформления в съответствие с културните дадености не се намаляват.

Права на човека
Ние се задължаваме да спазваме правата на човека в нашата сфера на действие.

Принудителен труд
Ние не одобряваме каквато и да е форма на пирнудителен труд в нашите фирми и при нашите бизнес-партньори.

Детски труд
Ние не одобряваме каквато и да е форма на детски труд в нашите фирми и при нашите бизнес-партньори.

Дискриминация и респект пред другите
Ние осигуряваме работни места, които са свободни от дискриминация и отхвърляне въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, възраст, националност, инвалидност или сексуална ориентация. Сътрудниците в нашите фирми се радват на взаимно уважение.

Възнаграждение и работно време
Ние признаваме изискванията на нашите сътрудници за подходящо възнаграждение и спазваме законно гарантираните минимални заплати на съотвения пазар на труда. Ние спазваме валидните разпоредби за работно време във всички наши фирми.

Оношение към работещите и работническите представителствата
Ние уважаваме правото на нашите сътрудници на свобода на сдружаване Независимо от това ние даваме на нашите сътрудници винаги възможност, да изразят своите интереси.

Здравеопазване и сигурност
Ние желаем да създадем сигурна и здравословна работна среда, която да отговаря или да надминава съответния стандарт за сигурност и здравеопазване на работното място. С прилагане на подходящи мерки ние се стараем да предотвратим  наранявания на работното място и професионални заболявания.

Развитие на персонала
За нас развитието на нашите сътрудници е съществена инвестиция в бъдещето на нашата фирма. Освен това ние обръщаме внимание не само на професионалното развитие, но и на социалната и методическа компетентност.

Поддоставчици
Ние поощряваме нашите поддоставчици при възможност да въведат подобни принципи на социална отговорност и в своите фирми.

Отговорност към околната среда
На всички производствени места в целия свят поддържаме система за опазване на околната среда, която непрекъснато подобряваме. Минималните изисквания са спазване на местните закони за опазване на околната среда както и принципите на системата за управление на опазването на околната среда на групата Шефлер. При изпълнението на нашата отговорност за опазване на околната среда ние работим съвместно с нашите бизнес-партньори и доставчици.

Конфликт на интереси, подаръци и опити за подкупи
Ние се задължаваме, да не приемаме и да не правим подаръци, които могат да доведат до конфликт на интереси. Особено не трябва да се дават или предлагат нито подкупи, нито други противоречащи на закона заплащания на правителствени чиновници или на други лица.

Отговорност
Очакваме всеки наш сътрудник лично да се чувства отговорен за спазване на кодекса на фирмата, както и подкрепя колегите си да се придържат към това. Отговорност за налагането на тези основни принципи носи ръководството на фирмата. Те са неразделна част от нашите правила и наредби.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам