Околна среда

Политика за опазване на околната среда и безопасност на труда

 
 
 
 

Политика за опазване на околната среда и охрана на труда на групата Шефлер

Опазването на околната среда и охраната на труда са неразделна част от нашите ръководни принципи. Чрез създването и запазването на сигурна, здравословна и продуктивна работна среда и чрез опазването на околната среда ние допринасяме за развитието и успеха на нашата фирма.

Следните принципи важат в нашата фирмена група в целия свят. По този начин ние носим отговорност пред нашите сътрудници, човечеството и бъдещите поколения.

Продуктивен мениджмънт на труда и опазване на околната среда

В целия свят поддържаме система за управление на безопасността на труда и опазване на околната среда, която непрекъснато подобряваме. Разработваме перспективни концепции, които реализираме съвместно с нашите партньори. Ние редовно контролираме във всички области прилагането на нашите принципи и успеха на нашата система за управление.

Сигурни и удобни работни места

Ние сме убедени, че по принцип всички трудови злополуки и професионални заболявания могат да бъдат предотвратени. За постиганета на нашата цел - работа без трудови злопулуки ние разчитаме на подкрепата на нашите мотивирани сътрудници и ръководители. За нас защитата на нашите сътрудници и изпълнителите на наши поръчки е равнопоставена. При създаването на работни места и технологични процеси ние прилагаме най-новите постижения на науката. За нас от голямо значение е ергономичното оформление на на работните места.

 

Надеждност в извършване на работата

Ние се задължаваме да спазваме всички закони и наредби за охрана на труда и опазване на околната среда. Ние работим съгласно нашите собствени, често и по-строги от законновите наредби, правила. Ние планираме, закупуваме, обслужваме и поддържаме машините и съоръженията така, че да могат да се изключат възможните опасности, да се сведат до минимум рисковете и да се избегнат прекъсванията на технологичните процеси. Ние сме ориентирани към най-новото ниво на техниката.

Минимални въздействия върху околната среда и екологично чисти продукти

При вяка една наша дейност ние се стараем да не допускаме  вредни въздействия върху околната среда. Ние използваме пестеливо суровините и енергията. Ние се стараем да произвеждаме по възможност най-малки количества отпадъци, отпадни води, шум и други емисии. Ние произвеждаме екологично чисти продукти и по този начин опазваме целия жизнен цикъл.

Съзнателни сътрудници

Чрез редовно информиране, обучения и преквалификации на нашите сътрудници и партньори ние насърчаваме тяхната компетентност и съзнателност по отношение на безопасността на труда и опазването на околната среда във всички сектори на нашата фирма.

Превантивни мерки

Чрез всеобхватни превантивни мерки ние предпазваме нашите сътрудници от здравословни проблеми и околната среда от вредни въздействия . Във всички наши заводи ние осигуряваме достатъчно и ефективно обслужване за спешни случаи на нашите сътрудници и посетители при евентуални наранявания.

Открит диалог

Със заинтересованите среди ние поддържаме интензивен и искрен диалог. Ние предоставяме информация за нашите мерки по отношение на охрана на труда и опазване на околната среда, както и за въздействията върху околната среда, произтичащи от нашите заводи.

Фирменото ръководство и всички сътрудници се задължават да изпълняват тази политика за опазване на околната среда и безопасност на труда.

 

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам