Search term

Политика за поверителност

За нас е удоволствие, че проявявате интерес към Schaeffler Group (Schaeffler AG и неговите свързани дружества) и нашите продукти.

Защитата на Вашите лични данни, когато използвате нашето онлайн предложение, е много важна за нас. В случай че обработваме лични данни за Вас, ние спазваме относимите и приложими закони за защита на личните данни при обработването на лични данни

I. Обща информация относно обработването на лични данни

1. Обхват и цел на обработването на лични данни

По принцип ние събираме и използваме Вашите лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за осигуряването на функционален уебсайт, както и на нашето съдържание и услуги, предлагани на уебсайта. Вашите лични данни се събират и използват надлежно само след получаване на Вашето съгласие. Изключение от това се прилага в случаите, когато обработването на личните данни е разрешено от закона.

2. Правни основания за обработване на лични данни

Обработването на Вашите лични данни се основава на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД [GDPR]) и на приложимото местно законодателство за защита на личните данни.

Ако сте дали съгласието си за обработването на лични данни за конкретни цели, правното основание за обработването на личните данни е чл. 6, параграф. 1, б. a) от ОРЗД. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на Вашето съгласие има действие само за в бъдеще. Обработването на лични данни въз основа на съгласиепреди неговото оттегляне, няма да бъде засегнато от оттеглянето.

Обработването на лични данни в контекста на изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, се основава на чл. 6, параграф 1, б. б) от ОРЗД. Целите на обработването се уреждат от съответните документи по договора и от предмета на договора.

Ако обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което ние сме адресати, чл. 6, ал. 1, б. в) от ОРЗД е правното основание за обработка.

Ако обработването е необходимо за целите на законните (легитимните) интереси, защитавани от Schaeffler или от трета страна (например, за да се установи или да се защити правото на иск; да се гарантира IT сигурността; да се предотвратяват престъпления; да се извършва стопанска дейност и допълнително да се разработват продукти и услуги) и ако Вашите интереси, основни права и свободи като субект на данни нямат преимущество пред гореспоменатия интерес, чл. 6, ал. 1, б. е) от ОРЗД служи като правно основание за обработването.

3. Изтриване на данни и срок на съхранение

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на съответната цел. В допълнение, такова съхранение може да се извършва, за да се спази правно задължение по силата на закон, регламент или друга разпоредба от националното право на държава членка или от правото на Съюза, на които подлежим като администратор на лични данни. Ако данните вече не са необходими или срокът на съхранение, предвиден от горепосочените закони, е изтекъл, Вашите данни ще бъдат изтривани на регулярна база.

4. Достъп до лични данни в рамките на дружествата от групата на Schaeffler – „Schaeffler Group“ и от трети страни

В рамките на групата Schaeffler достъп до Вашите данни получават тези лица, които имат нужда от тях в изпълнение на принципа за „най-малка привилегия“ (възлагане и упълномощаване с права на потребители в най-нискавъзможна степен) и принципа „необходимост да се знае“ (запознаване с данни, само ако е необходимо).

Можем да предаваме данни на трети страни извън групата Schaeffler, само ако това е необходимо, ако се изисква от законова разпоредба, ако сте дали съгласието си или ако някои от ангажираните обработващи лични данни са се съгласили да спазват изискванията на ОРЗД и приложимото местно законодателство за защита на личните данни.

При тези условия получатели на лични данни могат да бъдат: компетентни вътрешни специализирани отдели и външни доставчици на услуги, ако е необходимо.

5. Предаване на лични данни на трета държава или международна организация

Предаване на данни на държави извън ЕС/ЕИП (т.нар. трети държави) ще се извършва само, когато е необходимо или се изисква от закон, ако Вие сте дали съгласието си или като част от обработването от обработващ лични данни. Ако дадени доставчици на услуги са установени в трети държави, в допълнение към писмените инструкции, от тях се изисква да спазват стандартите за защита на личните данни в Европа, като приемат стандартните договорни клаузи на ЕС.

6. Информационна (IT) сигурност и линкове към уебсайтове на трети страни

Schaeffler Group използва технически и организационни мерки за сигурност, за да защити Вашите данни, които управляваме, срещу случайно или умишлено унищожаване, манипулиране, загуба или достъп от неупълномощени лица. Тези предпазни мерки се разработват постоянно в съответствие със съответните нови технически възможности.

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към уебсайтовете на други доставчици. Нашата Политика за поверителност не се прилага за тези други уебсайтове.

7. Задължение за предоставяне на лични данни

При сключване на договор, трябва да предоставите личните данни, които са необходими за изготвяне, изпълнение и прекратяване на договора, и за изпълнение на произтичащите от него задължения, или лични данни ,които Schaeffler трябва да събере на законово останование. . Без тези данни не може да се сключи договор с Schaeffler.

Ако на този уебсайт Ви предоставяме предложения и услуги, които можете доброволно да използвате, не сте длъжни да ни предоставяте Вашите данни, но без наличие на Вашите лични данни, е възможно да не можете да използвате нашите предложения и услуги.

8. „Профилиране“ и автоматизирано вземане на решения

Не използваме напълно автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от ОРЗД. Schaeffler на практика не използва „профилиране“. Ако го използваме в отделни случаи, ние ще Ви информираме за това отделно, ако това се изисква от закона и – ако е необходимо – ще получим Вашето предварително съгласие.

9. Източници на Вашите лични данни

Ние използваме данни, които получаваме от Вас.

II. Обработването на данни за предоставянето на уебсайта и създаването на логове (лог файлове)

По подразбиране, когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри получават и събират името на Вашия доставчик на интернет услуги, Вашия IP адрес, уебсайта, от който ни посещавате, уебсайтовете, които посещавате на нашия уебсайт, както и датата и продължителността на посещението. Тези данни се съхраняват в логове (лог файлове) в нашите системи. Използването на IP адреса обаче е ограничено до технически необходимата степен и е съкратено, и следователно се използва само анонимно, така че не е възможно IP адресът да бъде свързан с даден потребител. Данните не могат да бъдат съединени и свързани сс лични данни.

Правното основание за временно съхранение на данни е чл. 6, ал. 1, б. е) от ОРЗД.

Временното съхранение на съкратения IP адрес от нашите системи е технически необходимо за показване на уебсайта на Вашето крайно устройство. Съхраняването в лог файловете се извършва, за да се гарантира функционалността на уебсайта. Данните не се анализират в този контекст за целите на маркетинга. За тези цели имаме легитимен интерес от обработването на данни съгласно чл. 6, ал. 1, б. е) от ОРЗД.

Събирането на данни за предоставянето на уебсайта и съхраняването на данни в лог файлове е напълно необходимо за функционирането на уебсайта. Поради това за Вас като потребител не съществува възможност да възразите срещу такова обработване.

III. Обработване на данни във връзка с услугите, предлагани на уебсайта

На нашия уебсайт се предлагат различни услуги, за ползването на които ние изискваме лични данни от Вас. В този контекст за Вас винаги е предоставена възможност за избор дали да ни предоставяте лични данни.

1. Поръчване на публикации

Можете да поръчвате публикации, предлагани на този уебсайт. За да поръчате, Вие трябва да попълните обръщението към Вас, Вашето името, фамилия, дружество, име на улицата, пощенски код, град, област, имейл адрес и телефонен номер в съответната полета за въвеждане. Ние ще съхраняваме тези лични данни и също така ще ги предадем на PVS Fulfillment-Service GmbH, Хайнц-Никсдорф-Щрасе[Heinz-Nixdorf-Straße] № 2, 74172 Некарзулм [Neckarsulm] (“PVS”), за да ги съхраняваме и там. В момента на изпращане на Вашата поръчка ще бъдат запазени също така датата и часът на Вашето посещение. Вашето съгласие за тази обработка на данни ще бъде получено по време на Вашата поръчка

PVS отпечатва и изпраща поръчаните публикации по пощата директно до Вас. Ние и PVS използваме Вашите лични данни единствено за обработване на поръчките Ви.

Правното основание за обработване на лични данни е чл. 6, ал. 1, б. a) от ОРЗД.

Ние ще изтрием Вашите лични данни и допълнителните данни, събрани в хода на поръчката, след шест месеца. Изтриването в PVS се извършва след изпълнение на дейностите във връзка с поръчването и доставка, и изтичане на законовите периоди на съхранение.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като изпратите имейл до dataprivacy@schaeffler.com. В този случай всички лични данни, съхранявани като част от договора, ще бъдат изтрити с действие за в бъдеще. В зависимост от момента на Вашето оттегляне може да не сме в състояние да Ви предоставим поръчаните публикации.

В хода на процедурата по поръчване на Вашето крайно устройство се поставят „бисквитки“ за съхранение на Вашата количка за пазаруване. Допълнителна информация за използваните „бисквитки“ може да намерите в нашатаПолитика за използване на бисквитки (cookies).

2. Използване на нашите формуляри за контакт и заявки

Уебсайтът има формуляри за контакт и заявки, които могат да се използват за връзка с нас по електронен път.

За да използвате формулярите за контакт, трябва да попълните задължителната информация в съответните полета за въвеждане, отбелязани със звездичка (например Вашия имейл адрес). Никаква друга информация не е задължителна за Вас. Тези лични данни ще бъдат изпратени в отдел на нашето дружество, който отговаря за обработването и съхраняването в нашите системи. В момента на изпращане на Вашето съобщение ще бъдат запазени датата и часът на подаване. Ще получим Вашето съгласие за обработване на данните по време на процеса на запитване.

Данните, попълнени в полетата за въвеждане, ще се използват изключително за обработване на Вашето запитване.

Правното основание за обработване на Вашите лични данни е чл. 6, (1), (a) от ОРЗД.

Данните ще бъдат изтрити веднага след завършване на комуникационния процес.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като изпратите имейл до dataprivacy@schaeffler.com. В този случай всички лични данни, съхранявани като част от договора, ще бъдат изтрити с действие за в бъдеще. В зависимост от момента на Вашето оттегляне може да не сме в състояние да отговорим на Вашата заявка.

3. Използване на предлаганите информационни услуги на Schaeffler

На уебсайта предлагаме възможност да се регистрирате безплатно за предлаганите информационни услуги на Schaeffler.

Когато се регистрирате за предлаганите информационни услуги на Schaeffler и дадете съответното си съгласие, ще получавате реклами и информация (например бюлетин, покани за търговски панаири и събития, информация за продукти, услуги, предложения и промоции, включително проучвания на общественото мнение и новини за дружеството) на Schaeffler Group, например по имейл, телефон, SMS и/или услуги за незабавни съобщения, като например WhatsApp, на предоставените от Вас контакти при регистриране за предлаганите информационни услуги чрез полетата за въвеждане. За да използвате информационните услуги, трябва да предоставите своя имейл адрес и друга информация, отбелязана като задължителна в полетата за въвеждане, като например: име, дружество и телефонен номер. Тези данни се събират, за да можем да Ви изпращаме реклами и информация. За тази цел можем да ангажираме и да възложим и на трети страни (доставчици на услуги), с които сме сключили договори за обработване на данни, и можем да предаваме Вашите данни на всяка от тези трети страни. След изпращане на регистрационната форма, Вие ще получите от нас имейл за потвърждение на предоставения от Вас имейл адрес. Регистрацията ще стане активна само ако я потвърдите, като кликнете върху линка в имейла.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни след регистриране е чл. 6, ал. 1, б. a) от ОРЗД.

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за целите, за които са събрани. Ето защо, данните ще се съхраняват само докато регистрацията за информационната услуга е активна. Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като изпратите имейл до unsubscribe@schaeffler.com или като кликнете върху линка „отписване“ в получените съобщения, с действие за в бъдеще, като по този начин се отписвате от информационната услуга. В този случай всички лични данни, съхранявани за осъществяване на комуникация, ще бъдат изтрити. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на това съгласие преди неговото оттегляне.

4. Създаване на потребителски профил за индивидуализирана реклама и информация

Искаме да Ви предоставяме възможно най-много индивидуални предложения. Бихме искали да използваме информацията за Вашето потребителско поведение, което предоставяте и създавате автоматично, когато посещавате нашия уебсайт, за да създадем реклама, съобразена с Вас и Вашите интереси. За тази цел искаме Вашето отделно съгласие за създаването на персонализиран потребителски профил.

В потребителския профил съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили при регистриране за „Информационната услуга на Schaeffler“, заедно с данни за движението Ви в този уебсайт и/или в информационната и рекламна комуникация, която сме Ви изпратили. Данните за движение са информация за Вашето потребителско поведение, например до кои колони, статии и съдържание осъществявате достъп на този уебсайт или в нашия бюлетин, както и в кой момент, включително потвърждение за получаване и прочитане на имейли и бюлетини.

Ние анализираме този потребителски профил изключително, за да Ви изпращаме индивидуално персонализирана информация и реклама, при условие че сме получили Вашето отделно съгласие за използването на данни за информационни и рекламни цели, поради Вашата регистрация за „Информационната услуга на Schaeffler“. За тази цел можем да ангажираме и трети страни (доставчици на услуги), с които сме сключили договори за обработване на данни, и можем да предаваме Вашите данни на всяка от тези трети страни.

Правното основание за обработване на Вашите лични данни след регистриране е чл. 6(1)(a) ОРЗД.

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за целите, за които са събрани. Ето защо, данните се съхраняват докато Вашето съгласие за проследяване на данни е активно. Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като изпратите имейл до unsubscribe@schaeffler.com или като кликнете върху линка „отписване“ в получените съобщения, с ефект за в бъдеще, като по този начин се отписвате от проследяването на данни. В този случай всички лични данни, съхранявани за осъществяване на комуникация, ще бъдат изтрити. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на това съгласие преди неговото оттегляне.

IV. Използване на бисквитки

Ние използваме „бисквитки“, за да Ви позволим да използвате възможно най-пълноценно уебсайта. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или се записват от интернет браузъра на крайното устройство на потребителя. Ако даден потребител посети нашия уебсайт, „бисквитка" може да бъде съхранена в операционната система на потребителя. Тази „бисквитка“ съдържа характерен низ, който позволява ясно идентифициране на браузъра при повторно посещение (достъп) до уебсайта.

По-долу Ви предоставяме обща информация за използването на „бисквитки“ в уебсайта ни и свързаното с тях обработване на лични данни. За допълнителна информация относно конкретно използвани „бисквитки“, моля, вижте Политиката за използване на бисквитки (cookies) на Schaeffler, публикувана на този уебсайт.

Ние използваме „бисквитки“, за да направим нашия уебсайт по-лесен и приятен за потребителите при използване. Някои елементи от уебсайта ни изискват браузърът, извършващ заявката, да бъде идентифициран дори след прекъсване на дадена страница. (“page break”).

В допълнение, ние използваме „бисквитки“ на нашия уебсайт, за да се даде възможност за анализ на поведението на сърфиране на потребителя.

Когато посещава нашия уебсайт, потребителят се информира за използването на „бисквитки“ и се препраща към тази Политика за поверителност.

Целта на използването на „абсолютно задължителни““ – технически необходими бисквитки е да се опрости използването на нашия уебсайт от потребителите. Някои функции на нашия уебсайт не могат да бъдат предложени без използването на „бисквитки“. Необходимо е браузърът да бъде разпознат дори след прекъсване на дадена страницата. Потребителските данни, събирани чрез „абсолютно задължителните бисквитки“, няма да се използват за създаване на потребителски профили. Допълнителна информация може да намерите в Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) на Schaeffler.

„Аналитичните бисквитки“ се използват за подобряване качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. „Аналитичните бисквитки“ ни показват как се използва уебсайтът, така че да можем постоянно да оптимизираме предложението си. Допълнителна информация може да намерите в Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) на Schaeffler.

Правното основание за обработване на лични данни чрез използване на „бисквитки“ е чл. 6, ал. (1), б. е) от ОРЗД.

„Бисквитките“ се съхраняват на крайното устройство на потребителя и се прехвърлят от него на нашия уебсайт. Ето защо, като потребител Вие имате пълен контрол над използването на „бисквитки“. Можете да деактивирате или да ограничите предаването на „бисквитки“, като промените настройките на Вашия интернет браузър. Вече запазени „бисквитки“ могат да бъдат изтривани по всяко време. Това може да се извършва и автоматично. Ако „бисквитките“ са деактивирани за нашия уебсайт, е възможно да не можете да използвате всички функции на уебсайта.

V. Вашите права като субект на данни

В случай че личните Ви данни се обработват, Вие сте субект на личните данни по смисъла на ОРЗД (GDPR) и имате следните права:

1. Право на достъп (чл. 15 от ОРЗД)

При поискване можете да получите потвърждение от нас дали Вашите лични данни се обработват от нас. Ако това е фактическата ситуация, можете да поискате от нас да Ви предоставим достъп до предвидената от закона информация (вж. чл. 15, ал. 1 от ОРЗД). Ние също така ще ви уведомим за съответните предпазни мерки съгласно чл. 46 от ОРЗД в контекста на предаването на данни, в случай че Вашите лични данни се предават на трета държава или международна организация.

2. Право на коригиране (чл. 16 от ОРЗД)

Имате право на коригиране и/или допълване, ако обработваните лични данни са неточни или непълни. Ние трябва да коригираме данните без ненужно забавяне

3. Право на ограничаване на обработването (чл. 18 от ОРЗД)

При условие че са спазени законовите изисквания (вж. чл. 18, ал. 1 от ОРЗД), Вие имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни. За последици от ограничаванията, моля, вижте чл. 18, чл. 2 ал. 3 от ОРЗД.

4. Право на изтриване (чл. 17 от ОРЗД)

Имате право да поискате от нас изтриване на Вашите лични данни без ненужно забавяне и ние сме длъжни незабавно да ги изтрием, когато е приложимо някое от основанията по чл. 17, ал. 1 от ОРЗД.. Правото за изтриване не се прилага в случаите по чл. 17, ал. 3 от ОРЗД.

5. Право на уведомяване

Ако сте упражнили Вашето право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, ние сме задължени да уведомим всеки получател, на когото личните данни са били разкрити за това коригиране, изтриване или ограничаване на обработката, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. По Ваше искане трябва да Ви информираме относно тези получатели

6. Право на преносимост на данните (чл. 20 от ОРЗД)

Имате право да получавате Вашите Личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко употребим и машинно-читаемформат. За подробности, моля, вижте чл. 20 от ОРЗД.

7. Право на възражение (чл. 21 от ОРЗД)

Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на чл. 6, ал. 1, б. д) или ф) от ОРЗД на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Повече подробности можете да намерите в чл. 21 от ОРЗД.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган съгласно чл. 77 от ОРЗД.

VI. Име и данни за контакт на администратора

Шефлер България ООД
бул. Княз Александър Дондуков №62 вх. А
1504 София

VII. Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните

Schaeffler AG
Длъжностно лице по защита на данните
Индустрищрасе [Industriestraße] № 1-3
91074 Херцогенаурах [Herzogenaurach]
Германия

Статус: Версия 2.0, 30.05.2018 г.

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам