Search term

Декларация за защита на данните

Благодарим Ви за интереса към Група Schaeffler (Schaeffler AG и свързаните дружества) и към нашите продукти. Когато използвате нашите онлайн оферти, защитата на личното Ви пространство е от голямо значение. Когато се обработват лични данни, ние спазваме приложимите разпоредби за защита на данните.

1. Обща информация за обработката на данни

1.1. Обхват и цел на обработването на лични данни

Ние събираме и използваме Вашите лични данни като цяло само доколкото това е необходимо за предоставяне на функционален уебсайт, както и за предлаганите в уебсайта наши съдържание и услуги. При това обработването на Вашите лични данни се осъществява или въз основа на Вашето съгласие или доколкото правните разпоредби позволяват такова обработване и без съгласие.

1.2. Правно основание за обработването на данните

Обработването на Вашите лични данни се осъществява въз основа на Общия регламент относно защита на данните на ЕС („ОРЗД“) и други правни разпоредби, включително Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“).

1.2.1. Съгласие по член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД

Доколкото сме получили от Вас съгласие за обработване на лични данни за определени цели, правното основание за обработването на лични данни е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Даденото съгласие може да бъде оттеглено от Ваша страна по всяко време. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието поражда действие само за в бъдеще, т.е. от момента, следващ заявяването на оттеглянето. Обработване, осъществено преди оттеглянето на съгласието, не е засегнато от него.

1.2.2. Мерки преди сключването на договор и договорни мерки съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД

Обработването на лични данни в рамките на изпълнение на договори, страна по които сте Вие, или с цел да се предприемат мерки по Ваше искане преди сключването на договор, се извършва на основание член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Целите на обработването на данни са в зависимост от съответните договорни документи и предмета на договора.

1.2.3. Законово задължение по член, 6 параграф 1, буква в) от ОРЗД

Ако обработването на данни е необходимо за изпълнение на наше законово задължение, правно основание за това обработване се явява чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

1.2.4. Легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД

В случай, че обработването е необходимо за запазване на легитимните интереси на Schaeffler или на трета страна (напр. предявяване на правни претенции и защита при правни спорове; за гарантиране информационната сигурност; за предотвратяване на престъпления; за мерки за управление на бизнеса и усъвършенстване на услуги и продукти) и ако Вашите интереси, основни права и свободи като субект на данните нямат преимущество пред гореописаните интереси, то като правно основание за обработването служи член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

1.3. Заличаване на данни и продължителност на съхранение

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, доколкото те са необходими за изпълнение на съответната цел. Когато Вашите данни не са необходими повече за изпълнение на целите на обработването на данни, последните се заличават, освен ако на това заличаване не се противопоставят законови задължения спрямо Schaeffler за запазването на данните. Данни, които сте ни предоставили при даване на съгласие за тяхното обработвате за маркетингови цели, се заличават най-късно след два месеца от момента на поискване на заличаването. В противен случай ние заличаваме историята на нашата маркетингова комуникация с Вас най-късно след 5 години.

1.4. Достъп до лични данни в рамките на концерна Schaeffler и от трети страни

В рамките на Група Schaeffler достъп до Вашите данни получават тези компании, на които те са необходими в съответствие с принципа на „най-малко привилегия“ (предоставяне на потребителски права във възможно най-малка степен) и съобразно принципа „необходимост да се знае “ (научаване на данни само когато е необходимо).

На трети лица извън Група Schaeffler можем да предаваме данни само когато това е необходимо, когато законова разпоредба изисква това, ако Вие сте се съгласили или ако обработващи лични данни по поръчка, на които ние сме възложили това, договорно са се задължили да спазват изискванията на ОРЗД и на ЗЗЛД.

При тези обстоятелства получатели на лични данни могат да бъдат: Вътрешни специализирани отдели, отговорни за обработката на Вашите данни, както и доставчици на услуги, ако е необходимо.

1.5. Прехвърляне на лични данни на трети държави или на международна организация

Предаването на данни на държави извън ЕС/ЕИО (така наречените трети държави) се осъществява само ако това е необходимо или се изисква от закон, ако Вие сте ни дали съгласие, или ако предаването се осъществява в рамките на обработване на личните данни от страна на обработващ по поръчка. Ако се използват доставчици на услуги в трети страни, те са длъжни в допълнение към спазването на писмените инструкции да отговарят на европейските стандарти за защита на данните чрез приемането на стандартните договорни клаузи на ЕС.

1.6. IT-сигурност и връзки към уебсайтовете на трети страни

Групата Schaeffler използва технически и организационни мерки за сигурност, за да защити Вашите данни, които администрираме, от случайно или умишлено унищожаване, манипулация, загуба или от достъп на неоторизирани лица. Тези мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с новите технически възможности.

Нашите уебсайтове може да съдържат връзки към уебсайтове на други доставчици. Нашата Декларация за защита на данните не се отнася за тези уебсайтове.

1.7. Задължение за предоставяне на лични данни

При сключване на договори Вие трябва да предоставите тези лични данни, които са необходими за обосновка, изпълнение и прекратяване на договора, както и за задължения, произтичащи от изпълнението му, или които Schaeffler е законно задължен да събира.

Ако на този уебсайт ние Ви предоставяме оферти и услуги, които можете да използвате доброволно, Вие не сте длъжни да ни предоставяте Вашите данни. Без събирането на тези лични данни обаче е възможно да не сте в състояния да използвате или да се възползвате от нашите оферти и услуги.

1.8. „Профилиране“ и автоматизирано вземане на решения

Ние не използваме напълно автоматизирано вземане на решения по смисъла на член 22 от ОРЗД. Schaeffler по принцип не използва „профилиране“. Ако в единични случаи се наложи да бъде ползвано, ще Ви информираме отделно за това и в случай, че се изисква по закон и е необходимо, ще получим Вашето предварително съгласие.

1.9. Източници на Вашите лични данни

Ние използваме данни, които получаваме от Вас чрез личен контакт, формуляри за регистрация или социални медийни канали.

2. Операции по обработване на данни при предоставяне на уебсайта и създаване на лог файлове

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри събират и записват името на Вашия доставчик на интернет услуги, Вашия IP адрес, уебсайта, от който ни посещавате, уебсайтовете, които посещавате от нашия сайт, както и датата и продължителността на посещението. Тези данни се съхраняват в логфайлове на нашите системи и служат за анализ на проблеми или грешки. Използването на IP адреса обаче е ограничено до технически необходимия обхват и се съкращава, като по този начин съответно се използва само анонимно, така че да не е възможно свързване на IP адрес с даден потребител.

Временното съхранение на съкратения IP адрес от нашите системи е технически необходимо, за да се достави уебсайтът до Вашето крайно устройство. Съхранението в логфайлове се извършва, за да се гарантира функционалността на уебсайта. В тази връзка не се извършва оценка на данните за маркетингови цели.

За тази обработка на Вашите лични данни правното основание се състои в нашия законен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Събирането на данните за предоставяне на уебсайта и съхраняването на данните в логфайлове е абсолютно необходимо за функционирането на уебстраницата. Следователно Вие като потребител нямате възможност за предявяване на възражение спрямо тази обработка.

3. 3. Обработка на данни при услуги, предлагани на уебсайта

На нашия уебсайт се предлагат различни услуги, за чието използване се изискват лични данни от Вас.

3.1. Обработка на данни в контекста на маркетингови дейности (Идентификатор на дигитален обект, проследяване)

Искаме да Ви предоставим информация, съобразена възможно най-добре с Вашите индивидуални интереси. За да можете да използвате тази услуга, се нуждаем от лична информация от Вас, например име, имейл адрес, фирма и/или телефонен номер, които можете да ни предоставите чрез регистрационен формуляр на една от нашите регистрационни страници, както и Вашето комбинирано съгласие.

  • За изпращане на персонализирана реклама и информация (например бюлетини, покани за търговски панаири и събития, информация за продукти, услуги, оферти и промоции, включително проучвания на общественото мнение и фирмени съобщения) на Група Schaeffler чрез имейл, SMS и/или Instant Messenger услуги като например WhatsApp, и
  • за проследяването на Вашето потребителско поведение във връзка с дигитални оферти на Schaeffler (кога сте получили и прочели имейли, изпратени от нас до Вас; кога и до кои рубрики, статии, продукти, както и друго съдържание на уебсайтове на Schaeffler и в имейли сте осъществили достъп; кога и кои връзки сте използвали в нашите имейли на уебсайтове на Schaeffler; как сте взаимодействали с нашите услуги, например Ваше участие в уебинар).

Събирането на Вашите данни чрез регистрационния формуляр служи за изпращане на реклама и информация до Вас. За тази цел можем да привлечем и трети страни (доставчици на услуги), с които има договор за обработка на поръчки и да предадем Вашите данни на такива трети страни. Информацията за проследяване на Вашето потребителско поведение се използва изключително за изпращане на информация и реклами, съобразени възможно най-много с Вашите индивидуални интереси.

Когато дадете съгласието си и след като изпратите регистрационния формуляр, ще получите от нас имейл за потвърждение на посочения от Вас имейл адрес. Регистрацията влиза в сила едва след като щракнете върху връзката за потвърждение в имейла.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни след регистрация е член 6. параграф 1. буква a) от ОРЗД

Данните ще бъдат заличени веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. Следователно съхраняването на данните продължава толкова време, колкото е активна регистрацията за персонализираната рекламна и информационна услуга. По всяко време имате възможност да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по имейл на unsubscribe@schaeffler.com или като щракнете на линка „Отписване“ в получените новини, като отказът се отнася за бъдеще и по този начин се отписвате от услугата. В този случай всички лични данни, които са били съхранявани в процеса на контакт с Вас, както и информацията за вашето потребителско поведение, ще бъдат изтрити. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието до момента на оттегляне.

3.2. Използване на нашите формуляри за контакт и запитване

Уебсайтът съдържа формуляри за контакт и запитване, които могат да се използват за връзка с нас по електронен път.

За да използвате формулярите за контакт, в съответния шаблон за въвеждане трябва да въведете отбелязаната със звездичка задължителна информация (например вашия имейл адрес). Всички останали данни за Вас са незадължителни. Тези лични данни се предават на отговорния за обработката отдел на нашето дружество и се съхраняват в нашите системи. В момента на изпращането на Вашето съобщение се запазват датата и часът на въвеждане. Като част от процеса на запитване ще бъде получено Вашето съгласие за обработването на данните.

Данните, които посочвате в шаблона за въвеждане, ще бъдат използвани само за обработка на контакта с Вас.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни е член 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД.

Данните ще бъдат заличени веднага щом процесът на комуникация приключи.

Имате възможност по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, като изпратите имейл до dataprivacy@schaeffler.com. В този случай всички лични данни, съхранявани по време на осъществяване на контакт, ще бъдат заличени занапред. В зависимост от момента на Вашето оттегляне на съгласието е възможно вече да не можем да се свържем с Вас.

Възможно е също да се свържете с нас чрез предоставените от нас чатботове. Горните разяснения относно обработката на данни се прилагат и тук. Ако ги използвате, обработването на Вашите лични данни се основава на нашия легитимен интерес в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

3.3. Обработка на данни при регистрация за неотворени уебсайтове / зони на уебсайтове

Някои от нашите уебсайтове и/или отделни зони на нашите уебсайтове са със защитен достъп. Това означава, че трябва да се регистрирате предварително, за да можете да посещавате и използвате уебсайта или зоните на уебсайта.

За да се регистрирате, трябва да въведете данните, отбелязани като задължителни в съответния шаблон за въвеждане, например Вашите данни за контакт и адрес и Вашия тип потребител. Съхраняват се датата и часът, когато са въведени данните.

Ние използваме Вашите данни за администрация на Вашия потребителски акаунт и за да се свързваме с Вас в рамките на обработката на поръчки и услуги. В допълнение, в уебсайта могат да бъдат записани текущите данни, които като функция за удобство служат, за да можем да Ви показваме историята на вече посетени страници в портала. Данните се съхраняват при нас, докато не изтриете потребителския си акаунт.

3.4. Обработване на данни при поръчки

Можете да поръчате продукти, услуги и материални награди, предлагани на нашите уебсайтове. За да направите поръчка, първо трябва да въведете данните си за контакт и адрес в съответния шаблон за въвеждане (например при регистрация за уебсайта). Съхраняват се датата и часът, когато са въведени данните. Вашите лични данни се съхраняват при нас и ако това е необходимо за доставката, се предават на нашите доставчици на услуги - трети страни.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Личните данни ще бъдат съхранявани от нас, докато приключи процесът на поръчка и доставка и ако не са налице законови срокове за съхранение.

Имате възможност по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, които сте ни предоставили в рамките на поръчка, по имейл до dataprivacy@schaeffler.com. В този случай всички лични данни ще бъдат заличени занапред, при условие че заличаването не противоречи на законовите срокове за съхранение.

3.5. Обработване на данни, свързано с бисквитки, уеб маяци и локално хранилище

3.5.1. Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да можете да използвате уебсайта по най-добрия възможен начин. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или се запаметяват от интернет браузъра на крайното устройство на потребителя. Ако потребител посети нашия уебсайт, бисквитка може да бъде съхранена в браузъра на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерна верига от данни, която позволява браузърът да бъде ясно идентифициран при ново посещение на уебсайта. Ние също така използваме и бисквитки между домейни, които се използват за прехвърляне на сесийна информация от един или повече други домейни. Това означава, че Вашите потребителски данни могат да се използват не само на генериращия домейн, но и на други уебсайтове на Schaeffler. Употребата на бисквитки между домейни цели да направи нашите уебсайтове по-удобни за потребителите, като бисквитките между домейни се използват на уебсайтове в рамките на едно приложение и са идентични на бисквитки на други уебсайтове на Schaeffler.

По-долу ще Ви дадем обща информация за използването на бисквитки на нашия уебсайт и свързаното с това обработване на лични данни. За повече информация относно конкретно използваните бисквитки, моля, вижте публикуваната на този уебсайт Политика за бисквитките на Schaeffler.

Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-удобен за потребителите. Някои елементи на нашия уебсайт изискват извикващият браузър да може да бъде идентифициран и след промяна на страницата.

Освен това на нашия уебсайт ние използваме бисквитки, които позволяват анализ на поведението на потребителя при сърфиране.

При извикване на нашия уебсайт потребителят е информиран за използването на бисквитки и е уведомен за тази Декларация за защита на данните.

Някои функции на нашия уебсайт не могат да се предлагат без използването на бисквитки. За тях е необходимо браузърът да бъде разпознат дори след смяна на страницата. Потребителските данни, събрани от технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили. За повече информация, моля, вижте Политиката за бисквитки на Schaeffler.

Бисквитките за анализ се използват с цел подобряване качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Чрез бисквитките за анализ ние научаваме как се използва уебсайтът и така можем непрекъснато да оптимизираме нашите оферти. За повече информация, моля, вижте Политиката за бисквитки на Schaeffler.

Бисквитките се съхраняват на крайното устройство на потребителя и от него се предават на нашия уебсайт. Така че Вие като потребител също имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Чрез промяна на настройките във вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите прехвърлянето на бисквитки. Вече съхранени бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. Ако се деактивират бисквитки за нашия уебсайт, възможно е да не могат да се използват в пълен обем всички функции на уебсайта.

Правно основание за използването на необходимите бисквитки е член 6, параграф 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД. За използването на бисквитки за анализ или маркетингови цели правното основание е член 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД или член 6, параграф 1, изр. 1 буква е) от ОРЗД. Бисквитките се използват за статистически цели и целите на персонализацията при по-нататъшната разработка и актуалност на уебсайта и представляват законен интерес на Schaeffler.

3.5.2. Уебмаяци

Уебмаяците са малки графични файлове (наречени още „проследяващи пиксели“, „пикселни тагове“ или „чисти GIF файлове“), които могат да бъдат включени в нашите уебсайтове, програми за приложения, приложения и бюлетини и по правило се използват заедно с бисквитките. Горните разяснения относно бисквитките се отнасят съответно и за уебмаяците; Уебмаяците по-специално не се използват, ако сте възразили срещу използването на съответните бисквитки.

За използването на уебмаяците правното основание е член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД. Уебмаяците се използват за статистически цели и целите на персонализацията при по-нататъшната разработка и актуалност на уебсайта и представляват законен интерес на Schaeffler.

3.5.3. Локално хранилище

Ние използваме функционалността на така нареченото локално хранилище. При него Вашите данни (основни данни, данни за състоянието и програмни данни) се съхраняват локално в кеша на Вашия браузър. В случай, че не изтриете кеша на браузъра си, тази информация се запазва и може да бъде прочетена следващия път, когато посетите уебсайта. Използвайки локалното хранилище, при сърфиране в нашия уебсайт ние правим възможно правилното показване на Вашите данни, без ненужно да се забавя този процес и да се претоварват интерфейсите.

Ако не желаете да използвате локалното хранилище, можете да го настроите съответно по всяко време в настройките на съответния браузър. Моля, имайте предвид, че в този случай функциите на нашия уебсайт ще бъдат достъпни за Вас само в ограничена степен или вече няма да са на разположение.

За използването на локалното хранилище правното основание е член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Schaeffler за използване на локално хранилище основание е свързан с ускоряването на процесите и избягването на претоварване на системите.

3.6. Обработване на данни във връзка със социалните мрежи

Следната информация от декларацията за защита на данните се отнася за изявите на Група Schaeffler в социалните медии и/или платформи на трети страни:

  • X
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • XING
  • WeChat
  • VKontakte
  • Facebook

Декларацията по-долу относно обработването на лични данни се отнася изцяло до обработването от самата Група Schaeffler. Самите доставчици на изброените социални медии обработват личните данни на регистрирани потребители, а също така и на нерегистрирани посетители на техните уебсайтове. Те сами носят отговорност за това и потребителят или посетителят трябва да получи информация директно от доставчиците на социални медии относно обработката на личните си данни.

Отговорна за събирането на данни за присъствието в горепосочените социални медии е съответното дружество в рамките на Група Schaeffler.

Ние събираме и обработваме лични данни в процеса на използването на нашите социални медии от страна на субектите на лични данни и можем да пренасяме за тази цел Вашите данни във вътрешна система за обработка.

3.6.1. Обработване на Вашите лични данни при установяване на контакт с нас

Ако ни предоставите лични данни, като установите контакт с нас, например по имейл или чрез директно съобщение в социалните медии, ние обработваме Вашите данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД за целите на изпълнението на договора или за изпълнение на преддоговорни мерки, които се предприемат по Ваше искане или съгласно член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия легитимен интерес да отговорим на Вашето искане. При това ние обработваме данните, които ни предоставяте директно с Вашето искане. В социалните медии това са Вашето потребителско име и Вашата снимка, както и съобщението, което ни изпращате. Освен това е възможно да посетим Вашия обществен профил и да съхраняваме данни от него, ако те са необходими за целите, посочени по-горе.

Обработването на посочените данни се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на легитимния интерес на Schaeffler да предоставя на потребителите целенасочена информация за нас и нашите услуги, както и за оптимално представяне на нашето присъствие в социалните медии и ефективна комуникация с потребителите. Ако потребителите бъдат помолени от съответните доставчици на социалните мрежи за съгласие за това обработване на данни (напр. при регистрация чрез отметка в квадратче или потвърждаване със съответен бутон), правното основание за обработването е член 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от ОРЗД.

3.6.2. Обработване на лични данни от Schaeffler в рамките на социалните мрежи

При всяко наше присъствие в социалните медии получаваме съобщения за това дали потребителите на социалните медии отбелязват с „харесва ми“ нашето представяне, намират го за интересно, споделят или препоръчват, или коментират (в зависимост от функцията на социалните медии) и т.н. Освен това можем да видим и списък с нашите съответни последователи или абонати, както и на някои уебсайтове на социални медии (например XING) списък с посетителите на нашето социално медийно присъствие. Можем също да видим кога изпращате оценки за нашата компания, в случай че тази оценка е свързана със съответното присъствие в социалните медии.

Обработването на посочените данни се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на легитимния интерес на Schaeffler да предоставя на потребителите целенасочена информация за нас и нашите услуги, както и оптимално представяне на нашето присъствие в социалните медии и ефективна комуникация с потребителите. Ако потребителите бъдат помолени от съответните доставчици на социалните мрежи за съгласие за това обработване на данни (напр. при регистрация чрез отметка в квадратче или потвърждаване със съответен бутон), правното основание за обработването е член 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от ОРЗД.

3.6.3. Обработване на статистически данни в рамките на социалните мрежи

Ние също така получаваме от всички доставчици на социални медии статистически оценки за използването на нашето представяне в социалните медии. В допълнение към информацията, посочена в 3.5.1, те съдържат, но само в анонимизирана форма, напр. (в зависимост от доставчика) демографски данни, анонимизиран анализ на взаимодействието и обхвата на нашето представяне и публикации в социалните медии, анонимизирана информация като езици, интереси, използвани крайни устройства на нашите потребители.

Обработването на посочените данни се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на легитимния интерес на Schaeffler да предоставя на потребителите целенасочена информация за нас и нашите услуги, както и оптимално представяне на нашето присъствие в социалните медии и ефективна комуникация с потребителите. Ако потребителите бъдат помолени от съответните доставчици на социалните мрежи за съгласие за това обработване на данни (напр. при регистрация чрез отметка в квадратче или потвърждаване със съответен бутон), правното основание за обработването е член 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от ОРЗД.

3.6.4. Обработване на данни за рекламни цели и създаване на потребителски профили от доставчиците на социалните мрежи

Споменатите в 3.5.1 и 3.5.2 данни могат да бъдат обработвани също и за пазарни проучвания и рекламни цели. Това се случва например, когато пускаме рекламни обяви в съответните социални медии. Това обработването на данните обаче се извършва от съответния доставчик. Моля, имайте предвид също, че те могат да създават потребителски профили от Вашето поведение на ползване. Тези потребителски профили например могат на свой ред да се използват, за да се включват реклами в и извън платформите, които отговарят на Вашия разработен профил от интереси. Моля, изисквайте повече информация по отношение на това от доставчиците на социални медии.

Доставчиците на социални медии при своите действия не се обвързват с инструкции, а обработват Вашите данни на своя собствена отговорност. Информация за доставчиците и за техните данни за контакт можете да намерите на техните уебсайтове. Там ще намерите и информация за обработването на Вашите лични данни. Обръщаме Ви внимание на това, че Вашите данни могат да бъдат обработвани от доставчици на социални медии извън границите на Европейския съюз. Това може да доведе до рискове за вас, например, защото така може да бъде затруднена правната защита на Вашите права. Моля, изисквайте повече информация по отношение на това от доставчиците на социални медии.

4. Вашите права като субект на данни

Ако се обработват Ваши лични данни, Вие сте субект на данни по смисъла на ОРЗД и имате следните права спрямо нас в качеството ни на администратор:

4.1. Право на достъп (член 15 ОРЗД)

Можете да поискате потвърждение от нас дали обработваме лични данни, отнасящи се до Вас. Ако е налице такова обработване, можете да поискате справка от нас относно информацията, предвидена от закона (вижте член 15, параграф 1 от ОРЗД), както и да бъдете информиран за подходящи гаранции в съответствие с член 46 от ОРЗД във връзка с прехвърлянето, ако отнасящите се до Вас лични данни са прехвърлени в трета държава или на международна организация. При наличие на съответните условия можем да откажем да Ви предоставим достъп до личните Ви данни съгласно разпоредбата на член 37а от ЗЗЛД.

4.2. Право на поправка (член 16 от ОРЗД)

Имате право да поискате от нас поправка и/или допълване, ако обработваните лични данни са неверни или непълни. Ние трябва да извършим поправката незабавно.

4.3. Право на ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД)

Съгласно законовите изисквания (вижте член 18, параграф 1 ОРЗД) можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. За последиците от ограничаването, моля, вижте член 18, параграф 2 и 3 от ОРЗД.

4.4. Право на изтриване (член 17 ОРЗД)

Имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние сме задължени незабавно да изтрием тези данни, когато е приложимо някое от основанията по член 17, параграф 1 от ОРЗД. Право на изтриване не е приложимо в случаите на член 17, параграф 3 от ОРЗД. В допълнение, правото на изтриване може да бъде ограничено по изключение по силата на член 37а от ЗЗЛД.

4.5. Право на информация

Ако сте заявили към нас правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, ние сме длъжни да уведомим всички получатели, на които са били разкрити личните Ви данни, за това коригиране или изтриване на данни, или ограничаване на обработването, освен ако това не се окаже невъзможно или е свързано с несъразмерно големи усилия. Ние сме длъжни да Ви предоставим информация при Ваше поискване относно тези получатели.

4.6. Право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД)

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. За повече информация, моля, вижте член 20 от ОРЗД.

4.7. Право на възражение (член 21 от ОРЗД)

Имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от ОРЗД. Повече подробности можете да намерите в член 21 от ОРЗД.

Освен това при нарушаване на Вашите права по ОРЗД имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни съгласно член 77 от ОРЗД във връзка с член 38 – 38а от ЗЗЛД.

5. Име и адрес на администратора

„ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
бул. Цариградско шосе № 40, бл. Юропарк - офис сграда, ет. 4, ап. офис 3
гр. София, п.к. 1750, р-н Младост
Република България

6. Адрес на длъжностното лице за защита на данните

Schaeffler AG
Datenschutzbeauftragter
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

Статус: Версия 2.0, 7.2022

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам