Search term

Общи условия за ползване на интернет-страницата на Schaeffler

1. Обхват

1.1
Използването на уеб страниците (уебсайтът на Schaeffler), предлагани от Шефлер България ООД („Schaeffler“), е предмет на настоящите условия, доколкото то не се регулира по друг начин от условията на компанията Schaeffler в съответната страна. Със започването на ползването, потребителят приема валидността на настоящите Условия за ползване в настоящата им версия.

1.2.
Тези Общи условия за ползване в отделни случаи могат да бъдат допълвани, модифицирани или замествани от допълнителни условия, напр. за покупка, продажба на продукти и/или услуги.

2. Съдържание на интернет-страницата на Schaeffler

На страницата си Schaeffler поддържа на разположение за отваряне или изтегляне свободно, необвързващо и без претенции за пълнота определена информация и софтуер или евентуално документация. Schaeffler има право по всяко време изцяло или отчасти без предизвестие да прекратява функционирането на интернет-страницата на Schaeffler или да променя съдържанието й. Предвид естеството на интернет и компютърните системи Schaeffler не гарантира непрекъснатата възможност за достъп до интернет-страницата си.

3. Права за ползване

3.1.
Ползването на предоставените на интернет-страницата на Schaeffler информации, софтуер и документация се подчинява на тези условия или при актуализиране на информация, софтуер или документация – на договорените преди това с Schaeffler и съответни лицензионни условия. Специално договорени лицензионни условия имат предимство пред тези условия.

3.2.
Schaeffler предоставя на ползвателя неизключителното и непрехвърлимо право да ползва предоставените на интернет-страницата на Schaeffler информации, софтуер и документация в обема, както е договорено или, ако не е договорено нищо, по начин, който отговаря на преследваната от Schaeffler чрез предоставянето цел.

3.3.
Софтуер се предоставя безплатно само в машинно читаема форма. Не се допускат претенции за предоставяне на сорс кода. Изключение правят сорс кодовете на софтуерните продукти с отворен код, чиито лицензни разпоредби предписват публикуването на сорс код и са с приоритет спрямо тези условия. В тези случаи Schaeffler ще предостави на разположение сорс кода срещу заплащане.

3.4.
Нито информации, нито софтуер, нито документация могат някога да се продават, отдават под наем или по какъвто и да е начин да се предоставят от ползвателя на трети лица. Доколкото задължителни правни разпоредби не позволяват друго, ползвателят няма право да променя, развива обратно или превежда обратно нито софтуера, нито неговата документация, нито да обособява части от него. Ползвателят има право да направи резервно копие на софтуера, ако това копие е необходимо за осигуряване бъдещо използване на софтуера на база тези условия за ползване.

3.5.
Информациите, софтуерът и документацията са защитени както чрез закони и международни договори за авторското право, така и чрез други закони и договорености за интелектуалната собственост. Ползвателят ще съблюдава тези права и по-специално няма да отстранява буквено-цифрови знаци, марки и бележки за авторското право от информациите, софтуера, документациите и копията.

4. Интелектуална собственост

4.1.
Независимо от специалните разпоредби в т.4 на тези Условия за ползване, информации, имена на марки и други съдържания от интернет-страницата на Schaeffler не могат да бъдат променяни, копирани, размножавани, продавани, отдавани под наем, използвани, допълвани и ползвани другаде без предварително писмено разрешение от Schaeffler.

4.2.
Освен изрично предоставените тук права за ползване или други права на ползвателя не се предоставят нито други права от какъвто и да е вид и по-специално за името на фирмата и индустриални запазени права като патенти, мостри или марки, нито Schaeffler поема задължение да предостави подобни права.

5. Регистрация и ползване при защитени страници

5.1.
Някои страници от интернет-страницата на Schaeffler са защитени с парола. В интерес на сигурността на бизнесотношенията достъп до тези страници е възможен само за регистрирани ползватели. Изключват се претенции за регистрация чрез Schaeffler. По-специално Schaeffler си запазва правото да наложи задължителна регистрация за страници, които до определен момент са били свободно достъпни. Schaeffler има право по всяко време, без да посочва причините за това, да отмени правото на достъп чрез блокиране на данните за достъп и то най-вече, когато ползвателят:

 • е подал грешни данни за регистриране,
 • е нарушил условията за ползване или задълженията си за добросъвестно боравене с данните за достъп,
 • е нарушил приложимото право при достъпа до или при ползването на интернет-страницата на Schaeffler,
 • не е ползвал дълго време интернет-страницата на Schaeffler.

5.2.
Ако е предвидена регистрация, ползвателят се задължава да подава съответстващи на истината данни и незабавно да съобщава за промени. Ползвателят има грижата да стигат до него имейлите, изпратени на посочения от него имейл адрес.

5.3.
След регистрацията ползвателят получава потребителско име и парола (потребителски данни). При първия достъп ползвателят променя предоставената му от Schaeffler парола с такава, известна само на него. Потребителските данни позволяват на ползвателя да вижда своите данни, да ги променя или съответно да отменя или допълва дадени съгласия за обработване на данните.

5.4.
Ползвателят гарантира, че потребителските му данни няма да станат достояние на трети лица и носи отговорност за всички, направени чрез тези данни поръчки и различни действия. След всяко ползване трябва да се напуска защитения с парола сектор. Ако ползвателят узнае, че трети лица злоупотребяват с потребителските му данни, той е задължен незабавно да уведоми Schaeffler писмено, а изпреварващо дори с обикновен имейл. След получаване на съобщението Schaeffler ще блокира достъпа до защитения с парола сектор с тези потребителски данни. Деблокирането е възможно само след специално заявление от ползвателя до Schaeffler или след ново регистриране.

5.5.
Ползвателят може по всяко време писмено да поиска заличаване на неговата регистрация, ако на заличаването не противоречи изпълнението на текущи договорни отношения. В този случай Schaeffler ще заличи всички потребителски данни на ползвателя и всички други записани лични данни на същия, щом като те вече не са необходими.

6. Препратки и линкове

Интернет-страницата на Schaeffler може да съдържа препратки и линкове (хиперлинкове) към интернет-страниците на трети лица. За съдържанието на тези страници Schaeffler нито поема отговорност, нито прави свои тези страници и тяхното съдържание, тъй като Schaeffler не контролира информациите в тези линкове и не носи отговорност за съдържащите се там информации. Ползването на страници чрез линкове става на собствен за ползвателя риск.

7. Изключване на отговорност за правни недостатъци и дефекти, вируси

7.1.
Ако информации, софтуер или документация се предоставят безплатно, то се изключва отговорността за дефекти и правни недостатъци на информациите, софтуера и документацията специално по отношение на тяхната правилност, липса на грешки, отсъствие на защитени и авторски права на трети лица, изчерпателност и/или приложимост – освен при наличие на умисъл или злонамереност.

7.2.
Информациите на интернет-страницата на Schaeffler могат да съдържат спецификации или общи описания на технически възможности на продукти, които в отделни случаи не винаги трябва да са налице (напр. поради изменения на продукта). Затова желаните функционални характеристики на продуктите трябва да се договарят при покупката за всеки отделен случай.

7.3.
Отговорността на Schaeffler за дефекти и правни недостатъци се определя според разпоредбите в т. 7.1. и 7.2. от тези условия. Във всички останали случаи се изключва всякаква отговорност от страна на Schaeffler, освен ако задължително се носи отговорност например съгласно Закона за отговорността на производителите, заради умисъл, груба небрежност, смърт, телесна повреда или увреждане на здравето, заради поемане на гаранция за качеството, злоумишлено премълчаване на дефект или нарушаване на съществени договорни задължения. Обезщетението заради нарушаване на съществени договорни задължения е ограничено обаче до договорно типичната предвидима щета, ако не е налице умисъл или груба престъпна небрежност.

7.4.
Schaeffler полага усилия да поддържа интернет-страницата си свободна от вируси, въпреки това Schaeffler не може да гарантира отсъствието на вируси. Преди свалянето на информации, софтуер и документация ползвателят е задължен за собствена защита, както и за възпрепятстване на появата на вируси на интернет-страницата на Schaeffler, да осигури съответните предпазни мерки и скенер за вируси.

7.5.
Евентуална промяна на доказателствената тежест не е свързана с предходните регламенти.

8. Задължения на ползвателя

8.1.
При ползването на интернет-страницата на Schaeffler ползвателят няма право:

 • да причинява щети на лица, особено на малолетни такива, или да накърнява личните им права,
 • със своето поведение на ползвател да нарушава добрите нрави
 • да нарушава патентно защитени права и авторски права или други права на собственост,
 • да изпраща съдържания с вируси, т.нар. „троянски коне” или други програми, които могат да увредят софтуера,
 • да въвежда, запаметява или изпраща хиперлинкове или съдържания, за които не е упълномощен, особено ако тези хиперлинкове или съдържания нарушават задължения за опазване на тайна или са противозаконни,
 • да разпространява реклама или непоискани имейли (т.нар. „спам”) или неверни предупреждения за вируси, грешни функции и подобни на тях, или да приканва за участие в игри с цел печалба, системи с ефекта на снежната топка (лавинообразен ефект), акции с верижни писма, игри-пирамиди и подобни на тях.

8.2.
Schaeffler има право по всяко време да блокира достъпа до интернет-страницата си, особено когато ползвателят е нарушил задълженията си, произтичащи от тези условия.

9. Разпоредби за експортиране

9.1.
Експортирането на определени информации, софтуер и документации може да подлежи на задължително разрешение, напр. заради вида, целта на използване или крайната им дестинация. Ползвателят стриктно ще спазва отнасящите се за информациите, софтуера и документациите разпоредби за експортиране, особено тези на Европейския съюз респ. страните членки на Европейския съюз, както и на САЩ. Ако е необходимо, Schaeffler маркира информациите, софтуера и документациите по отношение на задълженията за разрешение съгласно Експортния списък на Федерална Република Германия и този на Европейския съюз, както и Списъка за контрол на търговията на САЩ.

9.2.
Ползвателят по-специално ще провери и ще гарантира, че

 • предоставените информации, софтуер и документации не са предназначени за използване в сферата на въоръжаването, ядрената и оръжейната техника,
 • на фирми и лица от Списъка на лицата с отказ за влизане в САЩ (DPL) няма да бъдат доставяни стоки, софтуер и технологии с произход САЩ,
 • на фирми и лица от Предупредителния списък на САЩ, Списъка на влезлите в САЩ или в Специалния национален индекс на САЩ няма да се доставят без разрешение изделия с произход САЩ,
 • че няма да се извършват доставки на фирми и лица от Специалния списък на свързани с тероризъм лица, Списъка на терористичните организации, Списъка на свързани със световния тероризъм лица и Списъка на терористи на Европейския съюз,
 • няма да се извършват доставки на военни субекти,
 • ще се спазват указанията за ранно предупреждение на германските власти.

Достъпът до информации, софтуер и документации на интернет-страницата на Schaeffler се предоставя само, ако същите отговарят на горепосочените проверка и гаранции; в противен случай Schaeffler не е длъжен да предоставя такъв.

9.3.
По желание на ползвателя Schaeffler ще посочи съответните контакти за допълнителна информация.

10. Защита на лични данни

При проучване, ползване или обработване на лични данни на ползвателя Schaeffler съблюдава приложимите правни разпоредби за защита на личните данни, които могат да бъдат намерени на интернет-страницата на Schaeffler.

11. Допълнителни договорености, компетентен съд, приложимо право

11.1.
Допълнителни договорености към тези Условия за ползване вкл. промяна на тази клауза се извършват писмено.

11.2
Мястото на юрисдикция е регистрираното седалище на Шефлер България ООД.

11.3
Отделните страници на уебсайта на Schaeffler се поддържат от и са отговорност на Schaeffler. Тези страници отговарят на изискванията на конкретната страна, в която е регистрирано Шефлер България ООД. Schaeffler не поема отговорност за възможността информация, софтуер и/или документация на уебсайта на Schaeffler да може да бъде използвана или изтеглена на места извън съответната държава. Ако потребители от страни извън съответната държава използват уебсайта на Schaeffler, самите те са отговорни за спазване на приложимите разпоредби на съответната държава. Достъп до информация, софтуер и/или документация на уебсайта на Schaeffler в страни, в които достъпът е незаконен, не е позволен. В такъв случай, и ако потребителят желае да се свърже с Schaeffler по търговски въпроси, потребителят трябва да се свърже с представители на Schaeffler в съответната държава.

11.4
Настоящите условия, както и използването на този уебсайт, подлежат на юрисдикцията на седалището на Шефлер България ООД.

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам