Search term

Устойчивост

Устойчивостта във всичките ѝ измерения е централен компонент от нашата корпоративна стратегия. Schaeffler Group ще извършва дейността си по неутрален за климата начин от 2040 г. нататък. Тази цел включва цялата верига за доставки и е основана на амбициозни средносрочни цели за устойчивост. Искаме да се изправим пред тези предизвикателства заедно с нашите бизнес партньори. Нашата цел е да оформим прозрачна мрежа за доставки, за да може рисковете да се разпознават и свеждат до минимум на ранен етап. По този начин заедно изпълняваме едновременно изискванията и очакванията на нашите клиенти и други заинтересовани страни.

Развитие на устойчивостта заедно с партньорите във веригата за доставки

Създаване на основа

Кодексът за доставчиците на Schaeffler е основата за отговорно сътрудничество с нашите доставчици.

Идентифициране на рисковете

Извършваме оценка на риска, свързан с устойчивостта, по отношение на нашите доставчици.

Намаляване на рисковете

Чрез глобални стандарти, оценки и одити намаляваме идентифицираните рискове.

Оценка на устойчивостта

Информацията, предоставена от страна на нашите доставчици, ни дава детайлна представа за техните резултати в устойчивото развитие.

Създаване на стимули

При решенията за избор на източници на доставки вземаме под внимание устойчивите действия на нашите доставчици.

Кодекс за доставчиците

За да изпълним нашите отговорности и очакванията на нашите клиенти и заинтересовани страни, сме определили съответните изисквания към доставчиците ни в нашия Кодекс за доставчиците. За да бъде изпълнението последователно, тези изисквания трябва да бъдат предадени на цялата мрежа за доставки. По тази причина приемането на Кодекса за доставчиците на Schaeffler Group от страна на доставчика представлява обвързваща основа за всички съществуващи и бъдещи бизнес отношения.

Schaeffler Group Supplier Code of Conduct

Кодекс за доставчиците

Устойчива политика на закупуване

Устойчива политика на закупуване

Устойчивостта е дефинирана от Световната комисия по околна среда и развитие на ООН като „удовлетворяване нуждите на настоящето, без да се подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди“. Нашите клиенти също вземат своите решения за закупуване, обръщайки внимание на опазването на околната среда и социалната отговорност. Освен законовите изисквания за устойчивост, както и оценките на неправителствените организации и инвеститорите, все по-голямо значение придобива стратегията за устойчивост при покупките.

Следвайки това, ние си поставяме задължителна рамка с „Устойчивата политика на закупуване“, при която удовлетворяваме нуждите си от продукти, процеси и услуги по начин, който поставя акцент на основата на жизнените цикли, като носи ползи не само за нас като организация, но и за обществото и икономиката, а едновременно с това свежда до минимум вредата за околната среда.

Sustainable Procurement Policy

Собствена информация за устойчивост

За да разберем и развием показателите за устойчивост на идентифицирани доставчици, прилагаме стандартизирания въпросник за самооценка (SAQ) на устойчивостта от инициативата Drive Sustainability. Доставчиците, избрани за тази цел, получават покана чрез NQC Ltd да попълнят въпросника в платформата SupplierAssurance. Ако фирмата ви вече е регистрирана в NQC Ltd, ще се радваме да се свържете с нас, за да разгледаме вашия SAQ.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Собствена информация за устойчивост

Политика за работа с конфликтни минерали

Политика за работа с конфликтни минерали

Schaeffler не закупува директно този вид минерали за целите на своята продукция, но е наясно, че конфликтните минерали могат да се появят във веригата за доставки. Ето защо Schaeffler изисква от себе си и от своите доставчици, във всички продукти на Schaeffler да не присъстват минерали, търговията с които се използва пряко или непряко за финансиране на конфликти в държави, или които произхождат от минни дейности в конфликтни или високорискови райони.

В този контекст Schaeffler изисква отговорно закупуване на тези минерали в мрежата за доставки и за това изискване се позовава на директивата „Ръководството за надлежна проверка на отговорните вериги за доставка на минерали от засегнати от конфликти и високорискови райони на OECD“.

Schaeffler очаква от идентифицираните доставчици да отговорят на годишното запитване за конфликтни минерали и за отчетния доклад да използват световно признатия формат – RMI CMRT Reporting Template.

Актуалната версия на образеца за доклади може да бъде изтеглена по всяко време от уебсайта на Инициативата за отговорни минерали – Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Политика за предотвратяване на трафика на хора

Почти всяка страна в света е засегната от трафика на хора, независимо дали е страна на произход, транзит или дестинация на жертвите. Ето защо Schaeffler обръща специално внимание на проблема с трафика на хора.

Политиката за предотвратяване на трафика на хора описва мерки и принципи за предотвратяване на принудителния труд и трафика на хора. Политиката се прилага за всички отдели на Schaeffler. Приканваме нашите бизнес партньори и тяхната верига за доставки да въведат ефективни мерки за предотвратяване на принудителния труд и трафика на хора и редовно да контролират тяхната ефективност.

Human Trafficking Policy

Политика за предотвратяване на трафика на хора

Обучение на доставчиците и инструкции за действие BMAS

Обучение на доставчиците и инструкции за действие BMAS

Постоянното съвместно усъвършенстване може да бъде успешно, само ако сме наясно с общото разбиране за изискванията и предпоставките за това. Затова заедно с нашия партньор BSD/Elevate, създадохме за вас като доставчик платформа, чрез която можете да получите достъп до безплатни обучения. Тези обучения служат за изясняване на въпросите ви във връзка с нашите изисквания и за разясняване на контекста.

В рамките на Закона за задължението за добросъвестност към търговските партньори във веригите за доставки, ваша свързана отговорност е да използвате тази безплатна оферта, след като се регистрирате като доставчик на Schaeffler, за да разберете по-добре изискванията на Schaeffler (безплатна регистрация с отрасловия код „SGSUP“).

Като допълнителен начин на използване виждаме и целенасочена обвързваща препоръка за участие в обучения, например ако съгласуваме с вас възможностите за подобрения въз основа на нашия анализ на устойчивостта на риска (Устойчивост на излагането на риск или Въпросник за самооценка) (безплатна регистрация с отрасловия код „SGCAP“).

В края обученията е включена проверка на успеха от обучението.

Цялата информация е предмет на договорените споразумения за поверителност и на правилата на ОРЗД.

Моля, регистрирайте се за достъп с необходимите данни и отрасловия код „SGSUP“ или „SGCAP“ и следвайте инструкциите: Регистрация EiQ Learn

След регистрацията можете да влезете директно, като въведете името и паролата си: Вход EiQ Learn

Инструкции за действие BMAS
В диалоговия прозорец за отрасъл автомобилна индустрия бяха разработени инструкции за действие за петте основни елемента на грижата за съблюдаване на правата на човека (декларация за принципите, анализ на риска, мерки, отчетно докладване и механизъм за подаване на жалби).

Те са самостоятелни ръководства и напълно отговарят на изискванията на Националния план за действие (НПД). В допълнение се съблюдават и обозначават отделно изискванията на Закона за задължение за проверка на веригата за доставки (LkSG). Инструкциите за действие, ориентирани към изпълнение, служат като набор от инструменти и ориентири в индивидуалния и непрекъснат процес на прилагане на задълженията за съблюдаване на правата на човека.

Инструкциите за действие са на разположение за изтегляне: Изтегляне на инструкциите за действие

Опазване на околната среда и безопасност на труда

Опазването на околната среда и безопасността на труда са важни части от корпоративните принципи за дейността на Schaeffler.

EHS-политиката на Schaeffler (опазване на околната среда, трудова медицина и безопасни условия на труд) описва принципите и е част от ръководните линии на управление. Като създаваме и поддържаме безопасна работна среда, благоприятстваща здравето и ефективността, и активно защитаваме околната среда, ние допринасяме за по-нататъшното съществуване и успех на нашата компания.

Следните принципи се прилагат във всички области на дейността на нашата компания в световен мащаб. По този начин носим отговорност към служителите, хората около нас и бъдещите поколения.

EHS policy

Такова отношение препоръчваме и на нашите бизнес партньори и на тяхната верига за доставки.

Опазване на околната среда и безопасност на труда

Забранени и подлежащи на деклариране вещества

Забранени и подлежащи на деклариране вещества

В следващата таблица се съдържат стандартите за „забранени и подлежащи на деклариране вещества“, които са задължителни за доставчиците на производствени материали на Schaeffler. Съгласно нея всички доставчици са задължени да декларират изцяло съставките и нямат право да доставят на Schaeffler забранени вещества в продукти.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Приложими документи

Моля, изберете подходящата категория за вашия продукт. Ако категорията не е ясна, моля, обърнете се към лицето за контакт на Schaeffler, напр. към местния отдел за покупки, мениджъра по веществата или технологията на приложение.

Категория A трябва да се избере за покупни изделия, които остават във или на продукти за продажба на Schaeffler.

Conformity declaration Category A

Категория Б трябва да се избере за покупни изделия, които се използват в производствените процеси и поддръжката, но не остават в продуктите за продажба на Schaeffler. За покупни части от категория Б, които не са химикали и смеси, не е необходимо да се попълва точка 7 от декларацията за съответствие!

Conformity declaration Category B

Категория В трябва да се избере за покупни изделия, които се използват като опаковъчни средства за продукти за продажба на Schaeffler и се доставят на клиенти.

Conformity declaration Category C

Обучителни материали и примери

Process instruction on prohibited and declarable substances S132030-1

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Обучение към S 132030-1

Registration live training

Обща информация за Material Compliance

Material compliance topics

Опазване на климата и енергийна ефективност

Енергийната политика на Schaeffler описва принципите на отговорно използване на енергийните ресурси. Това включва установената в Schaeffler система за управление на енергията, с която се осигурява непрекъснато подобряване на енергийната ефективност в компанията. С техническите условия за доставка S151010-25 определяме стандарти за енергийна ефективност при закупуването на нови машини и съоръжения.

С тези мерки Schaeffler подкрепя приложимите цели за опазване на климата и по този начин поема отговорност пред обществото и бъдещите поколения. Следните принципи се прилагат във всички области на дейност на нашата компания в световен мащаб и затова насърчаваме нашите бизнес партньори и тяхната верига за доставки да ги спазват.

Energy Policy

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Опазване на климата и енергийна ефективност

Изчисляване на емисиите

Опазването на климата е тясно свързано с изхвърлянето или причиняването на емисии на CO2. Значителна част от емисиите на CO2 на нашите продукти са причинени още във веригата за доставки и се обозначават като емисии Scope 3 upstream. Затова очакваме от нашите доставчици прозрачна и проследима информация в тази връзка. Преглед на изискваното стандартизирано изчисляване на емисиите е показан на следната схема.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

В допълнение към този преглед, PCF ръководството подпомага с допълнителна и по-подробна информация изчисляването на въглеродния отпечатък на определен продукт.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Share Page

Schaeffler използва бисквитки, за да Ви гарантира оптимално използване. Чрез по-нататъшното използване на тази страница вие приемате използването на бисквитки. Допълнителна информация

Приемам